Тельнов Анатолій Сергійович

e-mail: tas20@volia.com

Автобіографія

Тельнов Анатолій Сергійович, 20 січня 1947 р.н., с. Меджибіж Летичівського району, Хмельницької області.

В 1972 році закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» (кваліфікація за дипломом – інженер-механік) і розпочав трудову діяльність майстром на заводі „Катіон” м. Хмельницького.

Тельнов Анатолій Сергійович працює в університеті з січня 1974 р. на кафедрі організації і нормування праці. Кандидат технічних наук з 1984 року. Дисертацію на тему: «Удосконалення обладнання для обробки пластмасових деталей в барабанах» захистив 27 червня 1984 року на засіданні вченої ради Київського технологічного інституту легкої промисловості, диплом ТН № 076918, спеціальність 05.02.13 – Машини і агрегати легкої промисловості.

Вчене звання доцента кафедри організації та нормування праці присвоєне рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР 31 січня 1991 р., атестат ДЦ № 030884.

Загальний педагогічний стаж в університеті складає – 30 років. За цей час обіймав посади старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента. В 1994-2001 роках працював заступником декана факультету бізнесу та права. З 2002 р. виконував обов’язки, а з 2004 р. працював завідувачем кафедри управління персоналом та економіки праці.

Високі організаційно-педагогічні якості Тельнов А.С. виявив при організації кафедри управління трудовими ресурсами. Виконуючи обов’язки завідувача кафедрою, у 1999 р. організував роботу кафедри з атестації та акредитації у 2003 р. спеціальності „Управління персоналом та економіка праці”.

Докторську дисертацію на тему: «Управління якістю продукції промислових підприємств на основі формування якості праці» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) захистив 17 березня 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (диплом ДД № 009418).

1.09. 2010 р. був переведений на кафедру довузівської підготовки та післядипломної економічної освіти на посаду доцента, а з 1.09. 2011 р. – призначений на посаду професора кафедри довузівської підготовки та післядипломної економічної освіти. З 1.09.2012 р. переведений на кафедру маркетингу на посаду професора, наказ № 66-к від 31.08.2012 р.

Наукова діяльність

Був учасником виконання обласної програми сприяння підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на 2005-2010 роки.

Публікації: Загальна кількість, всього 157

у тому числі:

навчальних посібників 2

монографій 1

статті:

у наукових фахових виданнях 70

у наукометричній базі даних “SCOPUS” – 5

Після захисту докторської дисертації брав участь у таких Міжнародних науково-практичних конференціях:

– Науково-практична конференція «Потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України», 11-12 жовтня 2012 р., м. Одеса, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;

– V міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів господарювання в умовах ринкової економіки: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 19-20 квітня 2012 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

– ХVІ міжнародна науково-практична конференція “Глобальні та локальні проблеми економіки: шляхи їх вирішення”, 2-3 листопада 2012 р., м Київ;

– VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки»; (м. Хмельницький, 6–8 грудня 2012 р.);

– ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах», 27-29 вересня 2013 р., м. Алушта;

– VIII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки», 24 – 26 жовтня 2013 р., м. Хмельницький;

– ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 4-6 грудня 2014 року, м. Хмельницький;

– ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку», 22-24 травня 2014 р., м. Хмельницький;

– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми конкурентоспроможності підприємств», 29-31 березня 2012 р., м. Севастопіль;

– Х Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 3 – 5 грудня 2015 р., м. Хмельницький;

– Всеукраїнська інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 27-28  жовтня 2016 р., Ірпінь.

За досягнення у навчальній, методичній і науковій діяльності на конкурсній основі удостоєний почесних звань:

– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (Наказ №174-к від 28.09.1999 р.);

– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України (Наказ №96-к від 13.03.2012 р.);

– „Відмінник освіти України” (посвідчення МОН України № 60454, Наказ № 538-к від 9.07.2002 р., нагрудний знак);

– Дипломи призових місць, почесні грамоти Хмельницького національного університету.

Тельнов А.С. є членом спеціалізованої Вченої ради Д 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України (наказ №379 від 29.03.2012 р.).

Брав участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних тем:

  • Проблеми трансформації місцевої промисловості у процесі реформування економіки України (номер держреєстрації 0197U016015, 1997–1998 рр.);
  • Концепція інформаційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності (номер держреєстрації 0102U004047, 2002–2004 рр.);
  • Прогресивні стратегії і технології управління організаційними структурами підприємств та їх об’єднань (номер держреєстрації 0106U0011003, 2006–2008 рр.);
  • Розробка систем оплати та мотивації праці у ТзОВ “НЕЙЛ (номер держреєстрації 0109U005059, 2008–2009 рр.);
  • Стратегії управління соціально-економічними системами регіону на засадах кластерних технологій (номер державної реєстрації 0110U002215, 2011-2012 рр.);
  • держбюджетна тема Хмельницького національного університету “Квалітивізація економіки та системи створення і освоєння нових товарів” за напрямом: Управління якістю та безпечністю товарів і послуг.

Науковий керівник держбюджетної теми: Проблеми забезпечення збалансованого розвитку трудового потенціалу за умов структурної модернізації економіки (номер держреєстрації 0107U010024, 2007–2008 рр.).

У межах бюджетної теми «Створення дистанційних курсів та їх використання в підготовці сучасних спеціалістів» (ІТ/488-2007, номер держреєстрації 0107U007883, 2007 р.) розробив модуль дистанційного вивчення курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

 

Підвищення кваліфікації

Період проходження: 19.01-19.03. 2015 р.

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Хмельницька Торгово-промислова палата, м. Хмельницький, вул. Подільська, 109/1

Вид: Підвищення кваліфікації згідно з планом стажування

Тема: Якісні показники товарів, споживчої цінності товарів в залежності від функціональної вигоди та сукупних витрат споживача

Документ, що видано: Довідка №22-01/210 від 23.03.2015 р.

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Сертифікат Тельнова А.С.

Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Теорія і практика мерчандайзингу». Наказ №99КП від 4.05.2020

Дисципліни, які читає викладач:

Забезпечує навчальний процес з навчальних дисциплін кафедри маркетингу і товарознавства: маркетинг промислових підприємств, економічний механізм маркетингу, соціально-економічні основи формування якості, кваліметрія, який проводить на належному науково-методичному рівні за мультимедійною технологією.

Наукове спрямування

Тельнов А.С. – автор циклу робіт із забезпечення якості продукції, ним розроблено основи підвищення якості методами активізації людського фактора виробництва, які викладено у монографічній роботі „Управління якістю праці на промислових підприємствах”, виданої у 2005 р. Він активно впроваджує власні наукові розробки у навчальний процес і організує студентську наукову роботу.

Сфера наукових інтересів:

Маркетингове управління якістю продукції;

Формування підприємницьких структур на засадах міжнародних стандартів якості;

Якість товарів як імператив цивілізованого розвитку якості життя та динаміки світової торгівлі.

Захоплення

Активний відпочинок, вивчення наукової та історичної літератури, мисливство, рибальство.